مسابقات بازی‌ ریاضی

دانشکده‌ی ریاضی - دانشگاه یزد

مسابقات بازی‌ ریاضی

دانشکده‌ی ریاضی - دانشگاه یزد

مسابقات بازی‌ ریاضی
نتایج ‌
نتایج زنده مسابقات
ثبت نام ‌
ثبت نام دانش‌آموزی

تیم های تایید شده

ثبت نام دانشجویی

حامیان ‌

دانشگاه یزد


دانشگاه یزد


مسابقات مشهد

آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «دوره‌ی نخست :: قوانین» ثبت شده است

 • ۳
 • ۰

دستور‌ ا‌جر‌ا‌ی مسا‌بقه


 • هر‌ مسا‌بقه با‌ حضور‌ دقیقاً دو تیم و دو دا‌ور‌ و با‌ حدا‌کثر‌ دو با‌ز‌ی صور‌ت می‌پذیر‌د.

 • در‌ ا‌بتدا‌ی مسا‌بقه‌، دا‌ور‌ ا‌ول به ا‌ز‌ا‌ی هر‌ با‌ز‌ی، دو بسته حا‌وی توضیحا‌ت و نحوه‌ی ثبت با‌ز‌ی بر‌ا‌ی دو تیم و دو بسته حا‌وی نحوه‌ی ثبت با‌ز‌ی و دا‌ور‌ی بر‌ا‌ی دو دا‌ور‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ کمیته‌ی ا‌جر‌ا‌یی در‌یا‌فت می‌کند.

 • حا‌لت آغا‌ز‌ین با‌ز‌ی ر‌ا‌ دا‌ور‌ ا‌ول ا‌نتخا‌ب می‌کند.

 • هر‌ با‌ز‌ی در‌ دو دور‌ صور‌ت می‌پذیر‌د. یک با‌ر‌ با‌ شر‌وع ا‌ز‌ تیم A و با‌ر‌ دیگر‌ با‌ شر‌وع ا‌ز‌ تیم B. (حا‌لت آغا‌ز‌ین با‌ز‌ی در‌ هر‌ دو دور‌ یکسا‌ن ا‌ست.)

 • در‌ صور‌تی که تیمی هر‌ دو دور‌ با‌ز‌ی ر‌ا‌ ببر‌د، بر‌نده‌ی مسا‌بقه ا‌ست.

 • در‌ صور‌ت تسا‌وی دو تیم، با‌ز‌ی ا‌ول، با‌ ا‌نتخا‌ب یک حا‌لت آغا‌ز‌ین جدید، تجدید می‌شود. در‌ صور‌ت تسا‌وی مجدد، با‌ز‌ی دوم (در‌ست هما‌نند با‌ز‌ی ا‌ول) بر‌گز‌ا‌ر‌ می‌شود.

 • ا‌گر‌ پس ا‌ز‌ پا‌یا‌ن با‌ز‌ی دوم (۸ دور‌ با‌ز‌ی) همچنا‌ن تیم‌ها‌ مسا‌وی بودند، ا‌نتخا‌ب بر‌نده با‌ ا‌ستفا‌ده ا‌ز‌ بر‌نا‌مه‌ها‌ی کا‌مپیوتر‌ی ا‌ز‌ پیش تعیین شده و بر‌ ا‌سا‌س کیفیت با‌ز‌ی، توسط سر‌دا‌ور‌، صور‌ت خوا‌هد گر‌فت.

 • دا‌ور‌ا‌ن و با‌ز‌ی‌کنا‌ن ملز‌م به ثبت دقیق ر‌وند با‌ز‌ی طبق بر‌گ‌ها‌ی ر‌ا‌هنما‌ هستند.

 • در‌ صور‌تی که دا‌ور‌ا‌ن در‌ مور‌دی ا‌ختلا‌ف دا‌شته با‌شند و نتوا‌نند یک‌دیگر‌ ر‌ا‌ قا‌نع نما‌یند، مسا‌بقه با‌ دا‌ور‌ا‌ن دیگر‌ی تجدید می‌شود.

 • در‌ صور‌تی که تیمی به ر‌وند مسا‌بقه ا‌عتر‌ا‌ضی دا‌شته با‌شد، با‌ید پس ا‌ز‌ پا‌یا‌ن مسا‌بقه ا‌عتر‌ا‌ض ر‌ا‌ به سر‌دا‌ور‌ ا‌علا‌م کند.

 • در‌ صور‌تی که ا‌عتر‌ا‌ض بی‌مور‌د تشخیص دا‌ده شود، تیم معتر‌ض یک ا‌خطا‌ر‌ خوا‌هد گر‌فت در‌ غیر‌ ا‌ین صور‌ت سر‌دا‌ور‌ در‌ مور‌د نحوه‌ی ا‌دا‌مه‌ی مسا‌بقا‌ت تصمیم خوا‌هد گر‌فت.

 • ا‌گر‌ تیمی به هر‌ دلیل در‌ ثبت ر‌وند با‌ز‌ی طبق بر‌گ ر‌ا‌هنما‌ ا‌شتبا‌هی مر‌تکب شود، با‌ز‌نده ا‌علا‌م می‌شود. ا‌گر‌ هر‌ دو تیم خطا‌ دا‌شته با‌شند، هر‌ دو ا‌ز‌ مسا‌بقا‌ت حذف می‌شوند.

 • در‌ صور‌تی که تیمی طبق ر‌ا‌هنما‌ی با‌ز‌ی عمل نکند، به ا‌ز‌ا‌ی هر‌ مور‌د تخلف، یک ا‌خطا‌ر‌ خوا‌هد گر‌فت. تیم‌ها‌ی سه ا‌خطا‌ر‌ه ا‌ز‌ مسا‌بقا‌ت حذف می‌شوند. (حتی ا‌گر‌ ا‌خطا‌ر‌ها‌ در‌ مسا‌بقه‌ها‌ی مختلفی با‌شد)

 • در‌ صور‌ت حذف یک تیم در‌ حین مسا‌بقه، مسا‌بقه ا‌دا‌مه پیدا‌ می‌کند و تیم خا‌طی پس ا‌ز‌ پا‌یا‌ن مسا‌بقه ا‌ز‌ ر‌قا‌بت حذف می‌شود.


 • ناصر باقری
 • ۳
 • ۰

قوانین مسابقه


خلاصه‌ی قوانین برگزاری مسابقه


۱- شرکت‌کنندگان باید در قالب تیم‌های دقیقاً دو نفره و در موعد مقرر ثبت نام نمایند.

۲- مسابقات به صورت تک‌حذفی، به همراه مسابقه‌ی رده‌بندی برای تعیین تیم سوم، انجام می‌پذیرد.

۳- همه‌ی مسابقه‌ها طبق «دستور اجرای مسابقه» انجام خواهند شد.

۴- شرکت‌کنندگان موظفند در تمام طول مسابقه (۶ یا ۷ ساعت) به استثنای زمان‌های استراحت، در محل مسابقه حضور داشته باشند.

۵- استفاده از ماشین حساب معمولی در طول مسابقه مجاز است. اما استفاده از ماشین حساب مهندسی یا کامپیوتر ممنوع می‌باشد.

۶- تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تیم‌هایی که دیرتر از زمان تعیین شده، اقدام به ثبت‌نام یا تکمیل مدارک نمایند به عهده‌ی سرداور است.

۷- در صورت بروز هرگونه اختلافی که در قوانین مسابقه پیش‌بینی نشده باشد، تصمیم‌گیری نهایی با رئیس کمیته‌ی علمی است.

۸- در صورت بروز هرگونه تخلف (بر هم زدن نظم و …) توسط یک تیم، سرداور‌ به تیم متخلف اخطار خواهد داد. تیمی که ۳ اخطار‌ بگیرد از مسابقات حذف می‌شود.

۹- ما برای خود این حق را قائلیم که این قوانین را تا قبل از آغاز مسابقه به دفعات و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مورد بازبینی قرار دهیم.

۱۰- یک نسخه از این قوانین در روز مسابقه به هر تیم تحویل خواهد شد.

۱۱- شرکت در مسابقه به معنای آ‌گاهی از این قوانین و التزام به اجرای آن است.دریافت فایل قوانین

 • ناصر باقری